Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door peeq.

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor peeq is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Peeq spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam en adres te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze peeq uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien u gebruik wilt maken van de diensten van peeq, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te voeren.

Doeleinden van de verwerking

Peeq zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de diensten;
 • Het opstellen en uitvoeren van een overeenkomst;
 • Het uitwisselen van bedrijfsdata met uw persoonlijke dataleveranciers;
 • Het beantwoorden van uw vragen;
 • Eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de persoonsgegevens.

Categorieën persoonsgegevens

Peeq verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens bedrijf
 • Bedrijfsspecifieke data ten behoeve van de app

Grondslag voor gegevensverwerking

Peeq verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de overeenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van peeq, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.

 • Overeenkomst: Voor het verlenen van de diensten wordt een overeenkomst opgesteld tussen de klant en peeq. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.
 • Wettelijke plicht: Peeq verwerkt tevens uw persoonsgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichting die op peeq rust.
 • Gerechtvaardigd belang: Indien peeq een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is peeq gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken.
 • Toestemming: Als peeq persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal peeq uw toestemming vragen voordat peeq de persoonsgegevens gaat verwerken.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Peeq kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak.

Peeq maakt gebruik van data om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze data hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft peeq verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

Peeq verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal peeq geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

Bewaartermijn

Peeq waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

Beveiliging en integriteit van gegevens

Peeq heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging is opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens peeq betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Peeq vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail te sturen naar info@peeqmyfarm.nl. U heeft de volgende rechten:

 • Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door peeq over u verwerkte persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;
 • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op verwijdering van u betreffende persoonsgegevens indien peeq deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, peeq de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door peeq over te laten dragen aan een andere organisatie;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door peeq. Bij een dergelijk verzoek zal peeq de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Klachten

Indien u een klacht hebt over de werkwijze van peeq, kunt u dit melden bij peeq zelf, of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact

U kunt contact opnemen met peeq via het onderstaande adres:

 

peeq
Onderwijsboulevard 225
5223 DE ‘s-Hertogenbosch
info@peeqmyfarm.nl

Ben jij boer of tuinder?

ja buttonnee button

Help ons voor jou een betere app te bouwen
en deel jouw inzicht en kennis.